Huishoudelijk Reglement van BC Culbertson te Geldrop

Met schriftelijk wordt in het Huishoudelijk Reglement bedoeld (een brief, fax dan wel e-mail)
Daar waar aangetekende brief staat is daadwerkelijk bedoeld een schrijven welke via aangetekende post wordt ingediend.

Dit Huishoudelijk reglement is aangenomen op de Algemene Ledenvergadering van 16 maart 2004 en treedt in werking per 16 maart 2004.

Het Huishoudelijk reglement regelt het dagelijks reilen en zeilen van de vereniging in overeenstemming met artikel 29 van de statuten en is daarop een verbijzondering.

Inhoudsopgave......................................................... Artikel

Algemene bepalingen……………………………………….. 1 t/m 3

Leden, ereleden, relaties…………………………………. 4 t/m 11

(lidmaatschap, rechten, verplichtingen)

Bestuur (verkiezing & taken)………………………….. 12 t/m 19

Ledenvergaderingen............................................ 20 t/m 26

(contributies, stemmen, e.d.)

Verenigingsactiviteiten (intern, extern) …........….. 27 t/m 29

Clublokaal en max. aantal actieve leden …….................... 30

Slotbepaling................................................................... 31

naar boven

Algemene bepalingen

Begrippen

Artikel 1

In dit Huishoudelijk reglement en andere reglementen, bijv. Wedstrijdreglement, wordt onder de hieronder vermelde begrippen verstaan de daarachter vermelde betekenis.

 • "algemene leden vergadering", "algemene vergadering", "ALV":Vergaderingen van de leden van de vereniging zoals geregeld in de statuten;
 • "bestuur": de leiding van de vereniging als bedoeld in artikel 16 van de statuten;
 • "bekend maken", "mededelen": een mededeling aan de leden van de vereniging, welke gedaan wordt gebruik makend van een of meer van de volgende methoden; mondeling, via het prikbord in het clublokaal, via CT, via e-mail dan wel Culbertson’s webpage;
 • "clublid": een lid van Culbertson en als zodanig gekend door de NBB. N.B. de NBB kent geen onderscheid in (niet-) actieve leden en/of (gewone) leden;
 • "commissie van beroep": de commissie welke geformeerd wordt uit leden van de vereniging indien de noodzaak hiertoe zich voordoet;
 • "contributie": de door de leden aan de vereniging te betalen geldelijke bijdrage(n);
 • "Culbertson", "vereniging": de te Geldrop gevestigde vereniging Bridge Club Culbertson;
 • "clubblad", "Culbertson Troeven", "CT": de uitgave van de vereniging welke gebruikt kan worden voor het doen van "bekend maken" en/of schriftelijke mededelingen;
 • "clublokaal": de plaats waar de verenigingsactiviteiten van Culbertson normaliter plaats vinden;
 • "district": een vereniging waarvan Culbertson lid is, dit op toewijzing van de NBB
 • "Harten Drie Commissie", "Harten 3 commissie": de commissie welke het jaarlijkse bridgetoernooi organiseert namens Culbertson en hiertoe een budget krijgt toegewezen;
 • "leden", "(actieve) leden", "niet-actieve leden", "(gewone) leden" en "clubleden": de leden als bedoeld in artikel 6 van de statuten;
 • "ereleden": de natuurlijke personen als bedoeld in artikel 7 van de statuten
 • "rustende leden": één van de relaties als bedoeld in artikel 8 van de statuten
 • "evenementencommissie": de commissie welke een aantal verenigingactiviteiten m.b.t. het niet bridge gebeuren verzorgt en hiertoe een budget krijgt toebedeeld;
 • "kascommissie": de commissie als bedoeld in artikel 25 van de statuten;
 • "NBB": de vereniging de Nederlandse Bridge Bond waarvan Culbertson lid is;
 • "protestcommissie": de commissie bestaande uit de wedstrijdleider of zijn vervanger en 2 leden van de vereniging welke geformeerd wordt wanneer daartoe noodzaak bestaat;
 • "relaties", "donateurs", "sponsors": natuurlijke personen dan wel rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8 van de statuten;
 • "schriftelijk", schriftelijke mededeling", "afschrift", "zenden", "stukken": informatie die op papier per gewone post aan de geadresseerde wordt verstrekt of via de e-mail aan het e-mail adres van de geadresseerde wordt verstrekt; wordt de informatie via e-mail verspreid dan moet een papieren versie voor de geadresseerde opvraagbaar zijn;
 • "straf- en tuchtcommissie": de commissie welke het bestuur instelt indien het bestuur dit nodig acht en welke voor het bestuur onderzoek en voorstellen t.a.v. eventuele straf- en tuchtmaatregelen doet;
 • "technische commissie", "TC": de commissie bestaande uit de wedstrijdleider en enkele leden welke de speelmethoden, interne competities, wedstrijdreglement, team afvaardigingen en dergelijke voor de vereniging voorbereidt.
naar boven

Domicilie

Artikel 2

Het domicilie van Culbertson is het woonadres van de secretaris van de vereniging.

naar boven

Verenigingsjaar

Artikel 3

Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van 1 Augustus tot en met 31 Juli.

naar boven

Leden (aanvraag, rechten, verplichtingen)

Artikel 4

 1. (Gewone) leden zijn natuurlijke personen, die overeenkomstig het in de statuten bepaalde, lid zijn van de vereniging, om bridge te spelen middels de interne en/of externe competities.
  Deze leden worden door de vereniging als zodanig opgegeven aan de NBB als "Clublid".
 2. Het lidmaatschap wordt schriftelijk dan wel mondeling aangevraagd bij het secretariaat.
  Na ontvangst van een aanvraag beslist het bestuur hierover binnen 30 dagen.
  Bij afwijzing van een aanvraag heeft de aanvrager het recht van beroep op de ALV.
  Dit beroep moet worden ingesteld d.m.v. een aan de secretaris van de vereniging gezonden aangetekende brief.
  De secretaris van de vereniging plaatst een ingediend beroep op de agenda van de eerstvolgende ALV, bijeengeroepen op de wijze als bepaald in artikel 26 van de statuten.
  De algemene ledenvergadering beslist, gehoord hebbende het bestuur en desgewenst de appellant, met meerderheid van stemmen.
naar boven

Ereleden

Artikel 5

Ereleden, zijn natuurlijke personen, benoemd door de ALV, zoals geregeld in artikel 7 van de statuten. Ereleden kunnen ook (gewoon) lid zijn.

naar boven

Relaties

Artikel 6

Relaties zijn natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, waarmee namens de vereniging een verbintenis is aangegaan.
Relaties nemen niet deel aan de interne wedstrijden en worden niet aan de NBB opgegeven als "Clublid".
Relaties worden onderscheiden in:
1. Rustende leden
2. Donateurs c.q. sponsors

naar boven

Rustende leden

Artikel 7

Rustende leden zijn natuurlijke personen, die gedurende een langere tijd niet aan de interne wedstrijden kunnen/willen deelnemen.
Leden hebben te allen tijde het recht om op hun verzoek als zodanig te worden afgeschreven en over te gaan tot de groep van rustende leden. Rustende leden hebben recht van voorrang om als (actief) lid van de vereniging te worden toegelaten.

naar boven

Donateurs/sponsors

Artikel 8

Donateurs/sponsors zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich jegens de vereniging verplichten jaarlijks een bepaalde minimum bijdrage te storten in de verenigingskas, zonder dat zij aan deze storting enige rechten kunnen ontlenen.

naar boven

Rechten leden

Artikel 9

De (actieve) leden hebben onder meer recht:
1. deel te nemen aan de interne wedstrijden op de speelavonden, mits men vóór het gestelde aanvangsuur aanwezig is.
2. uit te komen voor de club bij externe wedstrijden
3. deel te nemen aan de ALV met stemrecht.
4. een exemplaar aan te vragen tegen kostprijs van statuten en (huishoudelijk-, wedstrijd-, e.d.) reglementen van de vereniging.

naar boven

Verplichtingen leden

Artikel 10

De leden hebben onder meer de volgende verplichtingen:
1. de jaarcontributie volledig te betalen vóór 1 Oktober of bij toetreding op een later tijdstip, binnen 2 maanden na toetreding.
2. tijdig aan het afmeldadres bericht van verhindering te melden voor iedere interne competitie speelavond, waaraan men niet zal deelnemen.
3. als lid van de kascommissie toe te treden, indien daartoe verzocht.
4. zich dienstbaar op te stellen, wanneer daartoe verzocht (bijv. m.b.t. opruimen clublokaal)

naar boven

Rechten Ereleden

Artikel 11

De ereleden hebben onder meer recht:
1. ALV, dit inclusief stemrecht,
2. deel te nemen aan activiteiten van de vereniging, zoals jubileumfestiviteiten, Kerst- en Paasdrives, e.d..
Zij worden daarover door de secretaris verwittigd.
3. Een erelid kan lid zijn van de vereniging, waarbij hij vrijgesteld is van contributie.

naar boven

Bestuur

Bestuursverkiezing en taakverdeling

Artikel 12

De jaarlijkse bestuursverkiezing vindt plaats gedurende de tweede reguliere ALV, zoals omschreven in artikel 22 van het huishoudelijk reglement.
De gekozen bestuursleden treden in functie op de eerste reguliere ALV van het daarop volgende verenigingsjaar.

naar boven

Afwezigheid bestuurslid

Artikel 13

Het bestuur wijst in geval van ontstentenis of langdurige verhindering van een van haar leden een plaatsvervanger aan uit zijn midden.
Deze voorziening geldt tot aan de eerstvolgende ALV en wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

naar boven

Bestuursvergaderingen

Artikel 14

1. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of 2 leden van het bestuur dat wensen.
2. In bestuursvergaderingen brengt bij stemming ieder lid één (1) stem uit.
3. Bij het staken van stemmen in bestuursvergaderingen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

naar boven

Voorzitter

Artikel 15

A) De voorzitter van het bestuur leidt de ALV en de vergaderingen van het bestuur en treedt bij officiële gelegenheden op als woordvoerder van de vereniging.
B) Hij stelt de agenda voor de vergaderingen vast met inachtneming van het bij de statuten, dit reglement en eventuele andere reglementen bepaalde.
C) Hij heeft het recht een discussie te sluiten, wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht.
D) Hij ziet er op toe dat de statuten en reglementen zorgvuldig worden nageleefd.
E) De voorzitter is bevoegd te allen tijde vergaderingen van de door de vereniging en/of bestuur ingestelde commissies bij te wonen.
Hij kan zich daartoe laten vervangen door een ander bestuurslid van de vereniging.

naar boven

Secretaris

Artikel 16

A) De secretaris van het bestuur voert de officiële briefwisseling van de vereniging uit naam van en in overleg met het bestuur.
B) Hij houdt notulen bij van alle algemene vergaderingen en de vergaderingen van het bestuur.
C) Hij brengt op de eerste ALV van het verenigingsjaar het jaarverslag uit.
D) Hij is verplicht van de belangrijke stukken kopie te houden.
E) Hij voert de ledenadministratie, waarvan afschriften worden verstrekt aan de penningmeester en wedstrijdleider.
F) Hij zorgt voor een presentielijst op de ALV.

naar boven

Penningmeester

Artikel 17

A) De penningmeester van het bestuur voert, binnen het kader van het budget, het financiële beheer en de financiële administratie en is hiervoor verantwoordelijk zoals bepaald voor verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, tenzij hij overmacht kan aantonen.
B) Hij draagt, in overleg met de overige leden van het bestuur, zorg voor de opstelling van de verenigingsbegroting en verzorgt de financiële jaarstukken.
C) Belangrijke afwijkingen van de begroting kunnen alleen plaats vinden na verkregen goedkeuring van de ALV.

naar boven

Wedstrijdleider

Artikel 18

A) De wedstrijdleider heeft de leiding van alle gewone en bijzondere bridgewedstrijden.
B) Hij beslist op welke wijze gespeeld zal worden ten aanzien van het aantal groepen, indeling van de groepen, systeem, etc., waarbij hij gehouden is de op de ALV aangenomen richtlijnen ten dien aanzien zoveel als de omstandigheden dit toelaten te volgen.
C) Hij berekent de uitslag van iedere wedstrijd en maakt zo spoedig mogelijk deze na afloop van de wedstrijd bekend.
D) Hij houdt de standen in de competities en dergelijke bij en maakt bij iedere speelavond de stand, bereikt na de vorige speelavond, bekend.
E) Bij onregelmatigheden tijdens het spelen treedt de wedstrijdleider of een van door hem aangezocht personen op als arbiter en alleen zij zijn gerechtigd te bepalen welke handelingen verricht moeten worden.
F) Indien de wedstrijdleider op een speelavond niet aanwezig kan zijn dient hij tijdig voor adequate vervanging zorg te dragen.
G) Hij maakt voor iedere wedstrijd de speelzaal en het benodigde speelmateriaal klaar.
H) Hij doet op de eerste ALV verslag van de gang van zaken gedurende het afgelopen jaar.
I) Hij stelt het speelprogramma voor het komende jaar op en brengt dit ter goedkeuring in op de eerste ALV.
J) De onder C), D), G) van dit artikel genoemde zaken kunnen gedelegeerd worden aan leden van de Technische Commissie, waarvan hij voorzitter is.

naar boven

Materiaalcommissaris

Artikel 19
De materiaalcommissaris zorgt dat het speelmateriaal zich steeds in goede staat bevindt en zorgt voor tijdige vervanging van het in ongerede geraakt speelmateriaal.

naar boven

Ledenvergaderingen en agenda’s

Artikel 20

Het bestuur schrijft tenminste tweemaal per jaar een reguliere ALV uit. De eerste ALV zoals genoemd in artikel 25 van de statuten moet gehouden worden in de eerste 6 weken van het verenigingsjaar. De tweede reguliere ALV, zoals genoemd in artikel 19 van de statuten, zal worden gehouden in de maand mei of juni van het verenigingsjaar.

naar boven

Agenda’s van reguliere ALV’s

1e reguliere vergadering

Artikel 21

A) De agenda van de eerste ALV moet tenminste de volgende punten omvatten:
1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Bestuursmededelingen
4. Notulen
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Rapport kascommissie
8. Jaarverslag wedstrijdleiding
9. Bestuurswisseling
10. Vaststelling begroting en contributies
11. Vaststelling speelmethoden
12. Benoeming kascommissie
13. Rondvraag
14. Sluiting

B) Het bestuur kan andere punten op de agenda plaatsen.

C) Leden kunnen schriftelijk agendapunten indienen.

D) Het bestuur zal mondeling de sluitingsdatum van het indienen van agendapunten mededelen.

naar boven

2e reguliere vergadering

Artikel 22

A) De tweede reguliere ALV in de maand mei of juni moet op de agenda tenminste de volgende punten omvatten:
1. Opening
2. Bestuursverkiezing voor het nieuwe verenigingsjaar
3. Rondvraag
4. Sluiting

B) Punten genoemd onder B), C) en D) van artikel 21 zijn ook geldig voor dit artikel.

naar boven

Contributie, Speelmethoden, relatie NBB

Artikel 23

Belangrijke punten zoals vaststelling of wijziging van contributies, van de speelmethoden, of van de relatie met de Nederlandse Bridge Bond mogen niet worden behandeld indien zij niet op de agenda van de ALV zijn vermeld.

naar boven

Begroting, contributie, spelmethoden

Artikel 24

De ALV stelt de definitieve begroting en de contributie vast, alsmede de methoden welke gevolgd zullen worden bij de interne wedstrijden.

naar boven

Presentielijst ledenvergadering

Artikel 25

Op elke ALV moet een presentielijst worden getekend. Zij die dit nalaten worden geacht niet aanwezig te zijn.

naar boven

Stemmen

Artikel 26

Over ieder voorstel wordt naar volgorde van indiening gestemd, tenzij de vergadering meent dat een later voorstel van eerdere strekking is.

naar boven

Verenigingsactiviteiten

Artikel 27

A) De vereniging organiseert interne wedstrijden, zoals paren-, viertallen- en topintegraal competities.
Deze worden geregeld in een wedstrijdreglement.
B) Tevens kan de vereniging speciale activiteiten organiseren, waarbij ook niet leden kunnen deelnemen, zoals Kerst- en Paasdrives, Jumelage ontmoetingen, een jaarlijks toernooi, zomerinstuif en wedstrijden welke gehouden worden als onderdeel van district en/of NBB activiteiten.

naar boven

Vervanging en Introductie

Artikel 28

A) Aan interne competities, georganiseerd door de vereniging, wordt deelgenomen door paren en/of viertallen, zoals die bekend zijn bij de vereniging, waarvan de partners lid zijn van de vereniging. Indien een lid niet aanwezig kan zijn, heeft zijn partner het recht om de wedstrijd te spelen met een vervangende speler.
B) De in A) genoemde vervangende speler is bij voorkeur een lid van de vereniging. Hiertoe bemiddelt "het afzegadres" of de wedstrijdleider.
C) Komt geen (geschikt) lid in aanmerking voor vervangend partner, dan kan de wedstrijdleider toestemming geven om met een niet verenigingslid te spelen. Hierbij gelden de regels van de vereniging en NBB m.b.t. schorsing en royement.
D) Bepalingen voor het berekenen van uitslagen, indien er gespeeld wordt met een vervangende speler, worden opgenomen in het wedstrijdreglement.

naar boven

Afvaardiging van teams

Artikel 29

Het bestuur is bevoegd de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door derden georganiseerde wedstrijden. De samenstelling van teams die de vereniging op deze wedstrijden zullen vertegenwoordigen, geschiedt door het bestuur of een door haar aan te wijzen persoon of commissie.

naar boven

Clublokaal en maximum aantal actieve leden

Artikel 30

A) De verenigingsactiviteiten vinden gewoonlijk plaats in het clublokaal, welk een bepaalde capaciteit kent.
Hierdoor kan het nodig zijn dat er een limiet wordt gesteld aan het aantal (actieve) leden, is deze limiet bereikt dan kunnen geen (actieve) leden meer worden toegelaten en zal er een wachtlijst worden ingericht.
B) Aanmeldingen tot lid van Culbertson worden in volgorde van binnenkomst aan deze wachtlijst toegevoegd.
C) (Rustende) leden welke een verzoek indienen om weer als (gewoon) lid aangenomen te worden, hebben voorrang boven nieuwe aanvragen.

naar boven

Interpretatie en uitvoering HR

Artikel 31

Het bestuur is belast met de interpretatie en de uitvoering van het huishoudelijk reglement en verdere regelingen en bepalingen. In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid aan de ALV.

naar boven
Update: