STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB CULBERTSON

Naam en zetel

Artikel 1
De vereniging draagt de naam B.C. Culbertson en is gevestigd in Geldrop.

Artikel 2
De vereniging is opgericht in oktober 1956.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Doel

Artikel 3
De doeleinden van de vereniging omvatten het beoefenen en het mogelijk maken van de beoefening van het bridgespel in besloten en open wedstrijd verband.

Middelen

Artikel 4
Ze tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van onderlinge competities
b. het houden van en deelnemen aan bridgewedstrijden ("bridge drives")
c. het leggen en onderhouden van contacten met andere soortgelijke verenigingen
d. andere wettige middelen, die aan het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Leden

Artikel 5
De vereniging kent leden, ereleden en relaties.

Artikel 6
Leden zijn zij, die daartoe een verzoek bij het bestuur van de vereniging hebben ingediend en door het bestuur zijn toegelaten overeenkomstig de bepalingen van het huishoudelijk reglement.
Indien het bestuur van de vereniging iemand niet als lid toelaat kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 7
Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging, door de algemene ledenvergadering met 2/3 der uitgebrachte stemmen zijn benoemd.

Artikel 8
Relaties zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse donatie van een door de algemene ledenvergadering te bepalen bedrag en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

Schorsing

Artikel 9
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste 1 jaar ingeval hij/zij bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad of indien het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond, gevestigd te 's-Gravenhage, dit lid heeft geschorst.
Het bestuur is verplicht het geschorste lid binnen 8 dagen na het uitspreken van de schorsing daartoe schriftelijk in kennis te stellen.
Gedurende de periode dat hij/zij is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Indien de schorsing heeft plaatsgevonden op grond van een besluit tot schorsing van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond voornoemd heeft de geschorste alleen de rechten van beroep tegen het besluit tot schorsing van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond als omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Bridge Bond.
In alle andere gevallen kan een geschorste tegen het besluit tot schorsing in beroep komen bij de algemene ledenvergadering van de vereniging die daartoe binnen 4 weken na ontvangst van het beroep door het bestuur bijeengeroepen wordt.
Het geschorste lid heeft het recht in deze vergadering zijn standpunt uiteen te zetten.

Beëindiging lidmaatschap

Artikel 10
Het lidmaatschap van leden, ereleden en relaties eindigt:
a. door overlijden
b. door opzegging door de vereniging of door de betrokkene
c. door royement
d. als het H.R. zulks voorschrijft.

Artikel 11
Opzegging van het lidmaatschap door leden, ereleden en relaties kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar.
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving die uiterlijk 4 weken voor de laatste dag van het verenigingsjaar in het bezit van het bestuur van de vereniging moet zijn.
Het bestuur van de vereniging is verplicht de ontvangst van deze opzegging binnen 8 dagen schriftelijk te bevestigen.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar.
Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving door het bestuur van de vereniging die uiterlijk 4 weken voor de laatste dag van het verenigingsjaar per post moet zijn bezorgd.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar tenzij degene aan wie wordt opgezegd mocht besluiten en schriftelijk mededelen aan de opzegger dat deze opzegging wordt aanvaard.

Artikel 12
Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer iemand in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld heeft of indien de betrokkene door het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond is geroyeerd.
Het royement geschiedt door het bestuur van de vereniging dat de betrokkene binnen 8 dagen na het besluit tot royement schriftelijk op de hoogte stelt onder opgave van de redenen die tot dit besluit hebben geleid.
Indien het royement heeft plaatsgevonden op grond van een besluit van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond voornoemd, heeft de geroyeerde alleen de rechten van beroep tegen het besluit van het bestuur van de Nederlandse Bridge Bond als omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Bridge Bond.
In alle andere gevallen kan betrokkene binnen 4 weken na ontvangst van de kennisgeving van het royement in beroep gaan bij de algemene vergadering, die hiertoe binnen 4 weken na ontvangst van het beroep door het bestuur bijeengeroepen wordt.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de betrokkene geschorst.
Het geschorste lid heeft het recht in deze vergadering zijn standpunt uiteen te zetten.

Artikel 13
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door de betrokkene verschuldigd tenzij het bestuur anders beslist.

Geldmiddelen

Artikel 14
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. contributies
b. donaties
c. eventuele andere baten

Jaarlijkse bijdrage

Artikel 15
De leden, ereleden en relaties zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur

Artikel 16
De leiding van de vereniging berust bij het bestuur, bestaande uit voorzitter; secretaris; penningmeester; wedstrijdleider en materiaal commissaris

Artikel 17
De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging gekozen.
De bestuursleden worden door de algemene vergadering in functie gekozen.

Artikel 18
De leden van het bestuur hebben zitting gedurende één jaar, doch zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 19
De jaarlijkse bestuursverkiezing vindt plaats op een algemene vergadering die tegen het einde van het verenigingsjaar wordt gehouden.
De gekozen bestuursleden treden eerst in functie in de loop van het daarop volgende verenigingsjaar, zoals omschreven in het H.R.

Artikel 20
De verkiezing van bestuursleden gebeurt uit één of meer voordrachten.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn zowel het bestuur als tien leden bevoegd.
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld.
Een voordracht door tien of meer leden moet tenminste 24 uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Artikel 21
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht.
Het voorstel hiertoe moet uitgaan van tenminste één tiende deel van het aantal leden of van een bestuursmeerderheid.
Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 22
De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde als zodanig te bedanken.
Wenst een bestuurslid tussentijds af te treden, dan geeft hij daarvan schriftelijk kennis aan de voorzitter, die in overleg met de secretaris uiterlijk binnen twee weken een vergadering bijeen roept om in de vacature te voorzien.
Een aftredend bestuurslid blijft in functie totdat zijn taak is overgenomen door zijn opvolger.

Artikel 23
Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.
Bij staking der stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 24
Het bestuur heeft recht van introductie op zijn bestuursvergaderingen.

Ledenvergadering

Artikel 25
Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering (jaarvergadering) gehouden.
Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 30 dagen voor de jaarvergadering, een kommissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopend casu quo laatst verstreken boekjaar.
Het bestuur is verplicht aan deze kommissie alle door haar gewenste Inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
Goedkeuring door algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene vergadering een andere kommissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording.
Deze kommissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde kommissie.
Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

Artikel 26
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen.
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden, ereleden en donateurs te zenden schriftelijke mededeling.
In deze mededeling dient een agenda van de te bespreken punten te zijn opgenomen.
Behalve de in artikel 22 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen worden gehouden wanneer het H.R. zulks voorschrijft, zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden.
Na ontvangst van een dergelijk verzoek is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeen roept.
In deze mededeling dient een agenda van de te bespreken punten te zijn opgenomen.

Artikel 27
Alle gewone leden, ereleden en relaties hebben toegang tot de algemene vergadering.
De relaties hebben geen stem.
De gewone leden en ereleden hebben ieder 1 stem.
Een stemgerechtigde is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde.
Een stemgerechtigde heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigden ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.
Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is hij gekozen die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen, is hij/zij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
Onder stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Artikel 28
De voorzitter van het bestuur leidt de vergadering.
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.
Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

Huishoudelijk Reglement

Artikel 29
De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, de relaties, het bedrag der contributie, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering.
Dit besluit wordt genomen met 2/3 der uitgebrachte stemmen.
Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die onverenigbaar zijn met de dwingend rechtelijke bepalingen van de wet met deze statuten of met statuten en reglementen van de Nederlandse Bridge Bond gevestigd te 's-Gravenhage.

Statutenwijziging

Artikel 30
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan. moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 31
De statutenwijziging treedt onmiddellijk in werking.

Ontbinding

Artikel 32
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in artikel 30 is van overeenkomstige toepassing.
Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur.
Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.

Laatste wijziging: onbekend.